Υπηρεσία

Διάθεση Αιθουσών

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών διαθέτει το Αμφιθέατρο, τους εκθεσιακούς χώρους του 4ου και 5ου και την αίθουσα του 3ου όροφου για την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων. Οι αίθουσες διατίθενται σε συλλόγους, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, φορείς και φυσικά πρόσωπα, για να πραγματοποιήσουν τις εκδηλώσεις τους με την προϋπόθεση, ότι αυτές συνάδουν με τους στόχους, τη φιλοσοφία και τους σκοπούς της Βιβλιοθήκης. Οι ενδιαφερόμενοι (υπηρεσίες, φορείς, σύλλογοι, φυσικά πρόσωπα κλπ.) πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση και να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα αποδέχονται τους όρους, όπως αυτοί περιγράφονται στον «κανονισμό διάθεσης αιθουσών».

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι αίθουσες διατίθενται σε συλλόγους, δημόσιες Υπηρεσίες, οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και φυσικά πρόσωπα. Το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει την παραχώρηση των αιθουσών για σκοπούς, που έρχονται σε αντίθεση με τους στόχους τη φιλοσοφία και τους σκοπούς της Βιβλιοθήκης. Κατ’ εξαίρεση, η Βιβλιοθήκη μπορεί να διαθέτει τις αίθουσες και σε φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα αν η προς διοργάνωση εκδήλωση συνδέεται άμεσα με την προώθηση της ΚτΠ ή συνάδει με τους σκοπούς και τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Η διάθεση των αιθουσών γίνεται έναντι ενός συμβολικού τιμήματος που αποσκοπεί στην κάλυψη μέρους των λειτουργικών δαπανών.

Οπτικοακουστικά μέσα (φορητοί Η/Υ, projector κλπ.) δεν διατίθενται από τη Βιβλιοθήκη. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση ανάλογων μέσων οφείλουν να φροντίσουν για τον εφοδιασμό τους.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι (φορείς, φυσικά πρόσωπα κλπ.) πρέπει να υποβάλλουν αίτηση τρεις εβδομάδες πριν τη διενέργεια της εκδήλωσης και να αναφέρουν το σκοπό, τη διάρκεια και την ημερομηνία της εκδήλωσης.

Αίτηση διάθεσης αίθουσας

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υπογράψουν σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα αποδέχονται στο σύνολό τους τον παρόντα κανονισμό, καθώς και την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών σε περίπτωση φθορών. Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται το/τα άτομα τα οποία θα είναι υπεύθυνα και θα συνεργάζονται με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Σε περίπτωση διοργάνωσης εικαστικών εκδηλώσεων (εκθέσεις κλπ.) μεγάλης χρονικής διάρκειας είναι απαραίτητη η παρουσία εκπροσώπου του φορέα σε καθημερινή βάση. Η μη τήρηση εκ μέρους τρίτων του κανονισμού λειτουργίας δίνει το δικαίωμα στην Εφορεία της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών να μη διαθέτει τις αίθουσες στους συγκεκριμένους φορείς, υπηρεσίες κλπ. στο μέλλον.

ΤΙΜΗΜΑ

Η διάθεση των χώρων γίνεται έναντι ενός συμβολικού ποσού για την κάλυψη των απαραίτητων λειτουργικών εξόδων και διαμορφώνεται ανάλογα με την ημέρα και την ώρα της εκδήλωσης. Το ποσό καταβάλλεται με το πέρας της εκδήλωσης ή το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από την τέλεση αυτής. Η Βιβλιοθήκη για την είσπραξη αυτού του ποσού εκδίδει Γραμμάτιο Είσπραξης χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση. Σημειώνεται η ξεχωριστή επιπρόσθετη υποχρέωση κάλυψης της αποζημίωσης του τεχνικού υπευθύνου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ

Κόστος αίθουσας για εκδήλωση ή ημερίδα

Κόστος αίθουσας για διημερίδα

Ημερήσια αμοιβή τεχνικού για απασχόληση έως 2,5 ώρες

Ημερήσια αμοιβή τεχνικού  για απασχόληση πάνω από 2,5 ώρες

Αμφιθέατρο

150,00

250,00

20,00

40,00

Αίθουσες εικαστικών

Ημερήσιο κόστος εκτός ωρών λειτουργίας

Ημερήσιο κόστος εντός ωρών λειτουργίας

 

1 ημ.

2 ημ.

≥3 ημ.

1 ημ.

2 ημ.

≥3 ημ.

 

Αίθουσα 4ου ορόφου

100,00

80,00

50,00

50,00

40,00

30,00

 

Αίθουσα 5ου ορόφου

80,00

60,00

40,00

40,00

30,00

20,00

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης. Η διοργάνωση μικρών δεξιώσεων με μπουφέ κλπ. είναι εφικτή με την προϋπόθεση ότι οι χρήστες θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την εν γένει τακτοποίηση του χώρου με το πέρας της εκδήλωσης. Κακή χρήση του χώρου μπορεί να συνεπάγεται μελλοντικά την απώλεια της δυνατότητας χρήσης της αίθουσας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι αίθουσες διατίθεται όλες τις ημέρες της εβδομάδος εκτός αργιών, Σαββάτου και Κυριακής.

Ο παρόν κανονισμός εγκρίθηκε από την Εφορεία της Βιβλιοθήκης στη συνεδρίαση της 24ης Νοεμβρίου 2008 και τροποποιήθηκε στη συνεδρίαση της 21ης Σεπτεμβρίου 2011 και της 6ης Απριλίου 2016. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει και να τροποποιεί τον κανονισμό στην κατεύθυνση πάντα της εξασφάλισης της σωστής λειτουργίας του κτιρίου και της καλύτερης εξυπηρέτησης της τοπικής κοινωνίας. Οι όποιες αλλαγές εγκρίνονται πάντα από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης και γίνονται άμεσα γνωστές σε όλους τους ενδιαφερόμενους.