ΜΕΤΑΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΓΩΝΙΕΣ
Αφετηρίες και βίου έπαθλα

Η ψυχανάλυση συγκροτήθηκε σαν ορθολογική προσέγγιση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, μια ορθολογική ανάλυση που, ταυτόχρονα, θέτει υπό αίρεση την ορθολογικότητα του είναι και του φαίνεσθαι.
Η μεταψυχολογία του Φρόυντ αλλά και των κατοπινών, μελετά τους τρόπους λειτουργίας του ασυνείδητου, δηλαδή την πέραν του φαίνεσθαι υπάρχουσα και δρώσα εσωτερική πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που αναδύεται όταν το άτομο βρίσκεται σε κατάσταση διαντίδρασης, δηλαδή, μεταβίβασης και αντιμεταβίβασης.
Οι ενορμήσεις ως έννοια συμπεριλαμβάνουσα βιολογικούς και ψυχικούς παράγοντες (λιβιδώ, ενορμήσεις του Εγώ, ναρκισσισμός, ενορμήσεις ζωής και θανάτου, ωρίμανση και διαμόρφωση των ενορμήσεων), με τη διαντίδρασή τους με τις λειτουργίες του Εγώ, επηρεάζουν την πορεία και τους κύκλους της ζωής μας από τη γέννηση, στον αγώνα της ζωής ως την αναχώρηση από αυτή.
Παρότι η φροϋδική θεώρηση θεωρήθηκε, από πολλούς, ιδίως τις πρώτες δεκαετίες, ευθέως ασύμβατη με την ανθρώπινη ανάγκη θρησκευτικότητας και τις θρησκείες, στην ουσία αποτελεί την βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση και ερμηνεία της προέλευσης της κοινωνικής ζωής και της θρησκευτικότητας. Βάζοντας ένα λιθαράκι ανθρώπινης γνώσης στον αγωνιζόμενο άνθρωπο για το ζείν - ευ ζείν - υγιαίνειν, χωρίς να υποκαθιστά το θρησκεύειν.