Εκδηλώσεις της Βιβλιοθήκης

Δ.Κ.Β.Σ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡAΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ


Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01-10-2018
Ημερομηνία Λήξης: 11-10-2018

Το έγγραφο σε μορφή .pdf